Foreldreforening / RSV

Alle foreldre, foresatte og lærere ved skolen utgjør foreningen RSV - Rudolf Steinerskolens Venner. RSV er et samlingspunkt, en informasjonsformidler, en høringsinstans og en pådriver for saker som angår skolens ve og vel. RSV-møter avholdes første mandag hver måned. Her treffes foreldrerepresentanter fra alle klasser til samtaler, foredrag og behandling av saker som vedrører skolen.

De foreldredrevne markedene og dugnadene står sentralt i RSVs virksomhet, men koordineres av selvstendig arbeidende komiteer. I hver klasse velges høstmarkedsrepresentanter, julemarkedsrepresentanter og dugnadsansvarlige som formidler informasjon og fordeler arbeidsoppgaver.

Foreldre/foresatte har i forbindelse med markeder og dugnader store muligheter til å delta aktivt til beste for elevenes skolehverdag. Inntektene fra markedene disponeres av RSV og bevilges av RSV-styret til ulike formål, herunder både etablerte aktiviteter som skolens musikalske ensembler og til nye initiativer i regi av elever, foreldre eller lærere.

RSV tar initiativ til foredrag, konserter og turer, og har hånd om faste årlige arrangementer:
Høstmarkedet. En lørdag formiddag i september. Torgsalg på skoleplassen.
Julemarkedet. Siste helgen i november. Middelaldermarked, skuespill, konserter, salgsboder.
Utedugnad i april. Skolens uteområde rakes og stelles.
Innedugnad i juni. Skolen vaskes grundig.

Gjennom RSV velges foreldrerepresentanter til skolens styre, til styrene i skolens kor og orkestre, til styret for Soleggen samt foreldrerepresentanter som planlegger og gjennomfører dugnader og markeder.

RSVs vedtekter finner du her.

Leder for RSV: Olaf Reisegg

Kontakt oss:

Rudolf Steinerskolen i Oslo
Besøksadresse:
Flyveien 2
Postadresse: Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo
E-post: post.hovseter@steinerskolen.no
Tlf.: 21 08 22 00