Ordensregler

Jamfør friskolelova §§ 3 – 9 og 3 – 10.

Last ned ordensreglene som pdf

Det er skolens ansvar at det er et godt skolemiljø på Rudolf Steinerskolen i Oslo. Skolemiljøet skal fremme samarbeid, trivsel og respekt og skal gi elevene de beste mulighetene for læring og utvikling. Ordensreglene er ett av skolens virkemidler for å nå dette målet. Skolens ordensreglement gjelder i undervisningen, på skolens område, i nærområdet, rundt og i skolens gymsal og ved turer og andre arrangementer i skolens regi. Skoletiden er fra kl. 08.00 til 17.00. Reglementet er også til for å ta vare på skolens bygninger og utstyr. Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med reglementet.

Ved fravær skal skriftlig melding fra foresatte leveres til klasselærer senest første skoledag etter fraværet. Ved lengre fravær er det ønskelig med legeerklæring.

Orden

 1. Alle skal møte presis til timene og ha med seg nødvendig utstyr.
 2. Alle skal møte forberedt til timene. Skriftlige arbeider skal leveres innen fristen. Ved sykdom eller permisjon må eleven avtale med lærer hva som må gjøres for å komme à jour i de forskjellige fagene.
 3. Alle har ansvar for at det til enhver tid er ryddig i klasserommet, i fellesarealer og på skolens uteområde. Ved skoledagens slutt har ordenselevene ansvar for at klasserommet er ryddet.
 4. Det er ikke tillatt å spise eller drikke i timen uten etter avtale. Brus, snacks og godteri er ikke tillatt vanlige skoledager.
 5. Elever i 2. – 9. klasse skal være ute i friminuttene og oppholde seg innenfor skolens område. Med skriftlig tillatelse fra lærer kan elever fra 2. – 7. klasse oppholde seg i vestibylen i Borgen i friminuttene. Elever i 9. og 10. klasse kan oppholde seg i kantinen i Urbygningen i friminuttene. Fra og med påske i 9. klasse gis elevene, etter avtale, adgang til å gå utenfor skolens område i friminuttene. Elever i 10. klasse kan gå utenfor skolens område i friminuttene.

Oppførsel

 1. Medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen skal behandles med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 2. Det er ikke tillatt å mobbe eller medvirke til mobbing.
 3. Det er ikke tillatt å utøve vold eller true med fysisk vold.
 4. Det er ikke tillatt å blande seg inn i konfliktsituasjoner på en negativ måte (flokkmentalitet).
 5. Elever må rette seg etter henstillinger og beskjeder fra skolens lærere og andre medarbeidere.
 6. Elever må oppføre seg på en slik måte at det ikke forstyrrer undervisningen.
 7. Det er ikke tillatt å være fraværende fra undervisningen uten gyldig grunn.
 8. Elever skal ta vare på skolens eiendeler. Hærverk eller skade på skolemateriell og bygninger må erstattes av elev/foresatte.
 9. Det er ikke tillatt å bruke tobakk/snus i skoletiden. Hele skolens område skal være tobakksfritt.
 10. Det er ikke tillatt å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
 11. Det er ikke tillatt å leke med ild eller å ha med og/eller benytte farlige gjenstander som kniv, våpen, eksplosiver o.l. eller etterligning av slike.
 12. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon, iPod og annet digitalt utstyr i skoletiden. Disse skal være avslått og ute av syne. Ved bruk vil slikt utstyr bli inndratt og levert tilbake etter skoletid.
 13. Det er ikke tillatt å kjøpe noe av eller selge noe til medelever.
 14. Det er ikke tillatt å ta foto- eller lydopptak i skoletiden uten tillatelse fra læreren.
 15. Det er ikke tillatt å fuske eller forsøke å fuske.
 16. Av sikkerhetshensyn er det ikke tillatt å:
  • bruke rulleskøyter, rullesko, skateboard, sykkel, sparkesykkel, kjelke, store akebrett, ishockeykølle, puck, bandykølle, bandyball, etc. i skoletiden. Slikt utstyr vil bli inndratt og levert tilbake etter skoletid.
  • klatre på skolens tak.
  • kaste eller sprute vann.
  • kaste snøball, annet enn på oppsatt blink. Den som kaster på blinken har ansvar for at ingen blir truffet av snøballer.
  • dynke noen i snøen.
  • bruke ball som ikke er godkjent.

Utløses falsk brannalarm må brannvesenets utrykning betales av elev/foresatte – for tiden ca. kr. 4 500.

Tiltak ved brudd på ordensreglene

 • Muntlig påtale fra lærer eller andre ansatte på skolen.
 • Melding til og/eller kontakt med elevens foresatte.
 • Beslaglegging av ulovlige gjenstander.
 • Utvidet skoletid. Lærer tar avgjørelsen om utvidet skoletid og avtaler med eleven om han/hun skal bli tilbake etter skoletid eller komme på skolen før skoletid.
 • Innvisning fra friminutt 1 – 3 dager. Lærer tar avgjørelsen om dette sammen med trinnleder. Foresatte får melding om innvisningen.
 • Lærer kan bortvise eleven fra undervisningsøkten, i inntil 2 timer. Ytterligere bortvisning kan gjøres av daglig leder. Før daglig leder bortviser en elev skal skolen vurdere å bruke andre tiltak. Foresatte får melding om bortvisningen.
 • Bortvisning for resten av dagen. Daglig leder tar avgjørelsen etter å ha rådført seg med elevens lærer og trinnleder. Før daglig leder bortviser en elev, skal skolen vurdere å bruke andre tiltak. Foresatte får melding om bortvisningen.
 • Bortvisning i 1 – 3 dager – i særskilte tilfeller. Daglig leder tar avgjørelsen etter å ha rådført seg med elevens lærer og trinnleder. Foresatte skal informeres skriftlig. Før daglig leder bortviser en elev, skal skolen vurdere å bruke andre tiltak.
 • Anmerkning. Gjelder 8. – 10. klasse. Orden: Seks anmerkninger fører til varsel om nedsatt vurdering i orden. Ti anmerkninger kan føre til nedsatt vurdering i orden.

Oppførsel: Seks anmerkninger fører til varsel om nedsatt vurdering i oppførsel. Ti anmerkninger kan føre til nedsatt vurdering i oppførsel. Lærermøtet på ungdomstrinnet tar avgjørelsen om nedsatt vurdering.

 • God (G): vanlig god orden og oppførsel.
 • Nokså god (Ng): klare avvik fra vanlig orden og oppførsel.
 • Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og oppførsel.

Eleven har rett til å forklare seg muntlig overfor den som tar avgjørelsen om hvilket tiltak skolen velger.

Ved avgjørelse om bortvisning gjelder Forvaltningsloven.

Ved utøvet vold følges egne prosedyrer. Skolen har løpende kontakt med Majorstuen Politistasjon som gir råd når det gjelder forhold av alvorlig karakter.

Vedtatt av skolens styre 1.9.2015.