RSV – skolens foreldreforening

Alle foreldre, foresatte og lærere ved skolen utgjør foreningen RSV – Rudolf Steinerskolens Venner. RSV er et samlingspunkt, en informasjonsformidler, en høringsinstans og en pådriver for saker som angår skolens ve og vel. RSV-møter avholdes første mandag hver måned. Her treffes foreldrerepresentanter fra alle klasser til samtaler, foredrag og behandling av saker som vedrører skolen.

De foreldredrevne markedene og dugnadene står sentralt i RSVs virksomhet, men koordineres av selvstendig arbeidende komiteer. I hver klasse velges høstmarkedsrepresentanter, julemarkedsrepresentanter og dugnadsansvarlige som formidler informasjon og fordeler arbeidsoppgaver.

Foreldre/foresatte har i forbindelse med markeder og dugnader store muligheter til å delta aktivt til beste for elevenes skolehverdag. Inntektene fra markedene disponeres av RSV og bevilges av RSV-styret til ulike formål, herunder både etablerte aktiviteter som skolens musikalske ensembler og til nye initiativer i regi av elever, foreldre eller lærere.

RSV tar initiativ til foredrag, konserter og turer, og har hånd om faste årlige arrangementer:
Høstmarkedet. En lørdag formiddag i september. Torgsalg på skoleplassen.
Julemarkedet. Siste helgen i november. Middelaldermarked, skuespill, konserter, salgsboder.
Utedugnad i april. Skolens uteområde rakes og stelles.
Innedugnad i juni. Skolen vaskes grundig.

Gjennom RSV velges foreldrerepresentanter til skolens styre, til styrene i skolens kor og orkestre, til styret for Soleggen samt foreldrerepresentanter som planlegger og gjennomfører dugnader og markeder.

RSVs vedtekter finner du her.

Arbeidsutvalget i RSV består av:

Leder
Victoria Bomann-Larsen
Tlf 479 15 269
Nestleder
Anders Landgraff Nilsen
Tlf 412 37 437
Sekretær
Tanja Hasselgård
Tlf 970 03 437
Kasserer
Joachim Sverdrup-Thygeson
Tlf 951 41 114

Komitéer og utvalg

Steinerskolenes Foreldreforbund (Sff)

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Vårt mål er å bygge broer mellom skole og hjem. Vi fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Se www.foreldrene.no for tips og mer info om SFF.