Skoleskyss

Elever i årstrinn 2-10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i årstrinn 1, er skyssgrensen to kilometer. 6-åringer som innvilges skyss kan i noen tilfeller innvilges drosjeskyss. Les mer her.

For friskoler gjelder retten til gratis skoleskyss kun innenfor Oslo kommunes grenser. Elevene får i hovedsak innvilget skoleskyss organisert som kollektivtransport.

Elever som har fått innvilget skoleskyss organisert som kollektivtransport utbetales et tilskudd tilsvarende kostnaden for et skoleårskort. Beløpet utbetales høst (4 mnd.) og vår (6 mnd.) til kontonummer oppgitt i skyss-søknaden. Det er altså eleven/foresatte som selv må kjøpe månedskort hos Ruter. Informasjon fra Utdanningsetaten om skoleskyss her.

Foresatte melder sitt behov til skolen som melder inn skyssbehovet for alle sine elever til UDE.

For å beregne gangavstand mellom bostedsadresse og skole, benyttes ruter.no sin reiseplanlegger.

For informasjon om skolens taxiordning, klikk her