Skoleskyss

Elever i årstrinn 2-10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i årstrinn 1, er skyssgrensen to kilometer. 6-åringer som innvilges skyss kan i noen tilfeller innvilges drosjeskyss. Les mer her.

For private grunnskoler gjelder retten til gratis skoleskyss kun innefor Oslo kommunes grenser. Elevene får i hovedsak innvilget skoleskyss organisert som kollektivtransport.

Elever som har fått innvilget skoleskyss organisert som kollektivtransport har frem til nå fått utdelt et skoleårskort i sone 1 fra Ruter. Fra og med skoleåret 2016/17 erstattes denne ordningen av en ny praksis der det utbetales et tilskudd tilsvarende kostnaden for et skoleårskort for de elevene som får innvilget skyss. Beløpet utbetales høst (4 mnd.) og vår (6 mnd.) til kontonummer oppgitt i skyss-søknaden. Det er altså eleven/foresatte som selv må kjøpe månedskort hos Ruter. Informasjon fra Utdanningsetaten om skoleskyss her.

Foresatte melder sitt behov til skolen som melder inn skyssbehovet for alle sine elever til UDE.

For å beregne gangavstand mellom bostedsadresse og skole, benyttes ruter.no sin reiseplanlegger.

For informasjon om skolens taxiordning, klikk her