Undervisningsform

Læringsfokus

Like viktig som å formidle ny kunnskap er det at kunnskapen bearbeides og settes inn i en sammenheng.

Det kan trekkes forbindelseslinjer mellom ulike fag. Når disse sammenhengene synliggjøres, blir læreprosessen mer helhetlig og interessant. Gjennom engasjerte lærere og en dialogbasert undervisning, er vårt mål å vekke elevenes interesse for verden.

Dialogbasert undervisning

Fremfor å presentere elevene for ferdigdefinerte begreper, begynner vi undervisningen i motsatt ende. Vi starter med å presentere fenomenet, og gjennom felles muntlig bearbeidelse ender vi opp med et begrep eller en abstraksjon. Vårt utgangspunkt er at læring er en aktiv og skapende prosess som må finne sted i den enkelte elev. Under hvert fagområde tilrettelegges det for elevenes egne «oppdagelsesreiser» hvor målet er, i samarbeid med klassen og læreren å finne frem til ny kunnskap.