Organisering

En selvforvaltende skole

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en selvforvaltende skole. Dette innebærer at lærerne, i tillegg til å undervise, er med i grupper som arbeider med  timeplanlegging, økonomi, vedlikehold, osv. Lærerne er på den måten involvert i skolens drift og har gjennom dette medbestemmelse for skolens helhet.

Styret

Styret for Stiftelsen Rudolf Steinerskolen i Oslo er skolens øverste organ. Styret består av to foreldrerepresentanter, to lærerrepresentanter og en ekstern styreleder. Styret har det overordnede ansvaret for at skolen driver forsvarlig i henhold til lovverk, økonomistyring, administrasjon, ledelse og pedagogikk.

Det offentlige gjennom Utdanningsdirektoratet fører juridisk tilsyn med skolen og påser at drift og økonomistyring er forsvarlig og i henhold til loven, og til at elevenes rettigheter ivaretas.

Styret består av:

Styreleder: Cathrine Nordlie

Styremedlem, valgt av foreldrene : Alberto Valiente Thoresen

Styremedlem, valgt av foreldrene: Tone Rogstad Bjellaanes

Vara foreldre: Øivind Kindt Dannevig

Styremedlem fra RSiO, valgt av kollegiet: Cecilia Karoline Ibenholt

Styremedlem fra RSiO, valgt av kollegiet: Cecilie Nøstvik

Vara ansatte: Karna Teresia Lindstrøm

Alle henvendelser til styret gjøres til styrets leder: cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret og er ansvarlig for den daglige driften av skolen.

Daglig leder har ansvar for at styrets vedtak iverksettes i skolen. Styrets vedtatte budsjett er daglig leders avtale om drift av skolen.

Daglig leder har det formelle ansvaret for driften av skolen der Friskoleloven ikke uttrykkelig legger dette ansvaret på skolens styre. Daglig leder skal påse at vedtatte rutiner for å sikre at skolens drift er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og reguleringer, og at avvik rapporteres uten opphold til skolens styre. Daglig leder får delegerte oppgaver fra styret.

Skolens ledergruppe

Skolens ledergruppe består av daglig leder, to ledere for barnetrinnet,  leder for ungdomstrinnet og fagleder for spesialundervisningen.

Lærerkollegiet

Lærerkollegiet defineres som alle ansatte ved skolen, der hele kollegiet er ansvarlig for helheten. Det legges stor vekt på lærernes frie initiativ og utforming av egen undervisning, men skolens kvalitet skal sikres og de faste lærermøtene er et godt sted å implementere det daglige livet og de overordnede systemer og rutiner. Lærerkollegiet skal utforme skolens hovedrammer, og endringer av disse, i samarbeid med styret. Kollegiet har sammen med ledergruppen ansvar for at det er god kommunikasjon med skolens elever og med foreldregruppen.