Organisering

En selvforvaltende skole

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en selvforvaltende skole. Dette innebærer at lærerne, i tillegg til å undervise, er med i grupper med ansvar for timeplanlegging, økonomi, vedlikehold, osv. Lærerne er på den måten involvert i skolens drift og har gjennom dette ansvar for skolens helhet. For foreldrene kan det være uvant at lærerkollegiet i så sterk grad deltar i prosesser og beslutninger som angår skolen. For steinerskolen er denne organisasjonsformen vesentlig. Det er både en motiverende og engasjerende faktor for lærerne å kunne være med og påvirke skolens utvikling.

Styret

Styret for Stiftelsen Rudolf Steinerskolen i Oslo er skolens øverste organ. Styret består av to foreldrerepresentanter, to lærerrepresentanter og en ekstern styreleder. Styret har det overordnede ansvaret for at skolen driver forsvarlig i henhold til lovverk, økonomistyring, administrasjon, ledelse og pedagogikk.

Det offentlige gjennom Utdanningsdirektoratet fører juridisk tilsyn med skolen og påser at drift og økonomistyring er forsvarlig og i henhold til loven, og til at elevenes rettigheter ivaretas.

For henvendelser til skolens styre, kontakt styreleder Alf Magnus Reistad, epost er alf.magnus@sentralen.no

Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret og er ansvarlig for den daglige driften av skolen.

Skolens ledergruppe

Skolens ledergruppe består av daglig leder, to ledere for barnetrinnet og leder for ungdomstrinnet.

Lærermøtet

Skolen drives av et kollegium der alle er ansvarlige for helheten. Det legges stor vekt på lærernes frie initiativ og utforming av egen undervisning, men skolens kvalitet skal sikres, og de faste møtene er et godt sted å implementere det daglige livet og de overordnede systemer og rutiner. Hver torsdag avholdes lærermøte der alle pedagoger deltar. Dette møtet er delt i fellesmøter og møter for hhv. barnetrinn og ungdomstrinn. Her foregår fordypningsarbeid i skolens pedagogikk, både teoretisk og kunstnerisk. Gjennom felles studier og samtaler på lærermøtene sikres felles innsikt og videreutvikling av pedagogikken.