Inntaksreglement

Rudolf Steinerskolen i Oslo er godkjent av Utdanningsdepartementet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skole.

Skolens ledelse har ansvar for å oppnevne inntakskomiteer på barnetrinn og ungdomstrinn.

Rudolf Steinerskolen i Oslo har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. privatskoleloven § 3-1. Etter privatskoleloven § 3–1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage skal sendes til skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Søknadsfrister

1. klasse
Søknadsfrist for 1. klasse er 1. november året før skolestart. Søkere som blir tilbudt plass må skriftlig akseptere plassen innen 20. november. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

2. – 10. klasse
Søknadsfrist for 2. – 8. klasse er 1. mars for påfølgende skoleår. I 9. og 10. klasse tas kun inn elever fra andre steinerskoler, og elever som kommer fra utlandet, og som gikk på en steinerskole da de reiste ut. Tilbudt plass må aksepteres og bekreftes innen 14 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.

Unntak fra søknadsfrister og oppstart
Skolestart for alle klassetrinn skjer i forbindelse med nytt skoleår og innen 1. skoledag. Etter denne dato stenger alle klasser for inntak gjeldende skoleår. Unntak fra denne regelen er barn fra andre steinerskoler og elever som søker til 1. trinn, som kan tas inn i løpet av skoleåret.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknad til Rudolf Steinerskolen i Oslo skal være skriftlig, og skolens søknadsskjema skal benyttes. Her finner du alle våre skjemaer.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:
Elevens navn, fødselsdato (6 siffer), adresse og klassetrinn det søkes til. Foresattes navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt underskrift av begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Hvem behandler søknaden?
Søknaden behandles av en av skolens inntakskomiteer.

Hvordan blir søknaden behandlet?
Når skolen mottar søknaden, blir den registret og søknaden bekreftes mottatt av inntakskomiteen. Behandling av søknaden vil først skje etter at søknadsfristen har gått ut. Ved ledig plass blir det sendt ut et tilbud om skoleplass og deretter inviteres søkerens foresatte til informasjonssamtale.

Er klassetrinnet fullt, sendes det ut et standardbrev om avslag med tilbud om å stå på venteliste. Ventelisten gjelder ut det skoleåret det søkes for. Når eleven skriftlig har fått innvilget skoleplass, må tilbudet aksepteres innen 14 dager. Skolen anser tilbudet for avslått dersom signert skjema ikke er returnert innen fristen på 14 dager.

Hva skjer når antall søkere er større enn skolens kapasitet?

Elevtallet i en klasse er vanligvis inntil 26 elever, hvis ikke annet er fastsatt. Styret eller det organ som styret har delegert myndighet til kan, før søknadsfristen 1. mars, fatte vedtak om å ta inn færre eller flere elever enn vedtatt kapasitet i en klasse. Dette skal opplyses på skolens hjemmeside før søknadsfristens utløp. I hovedsak opprettes ikke nye klasser i skoleløpet. Når skolen ikke har plasser til alle søkere, foregår inntaket etter følgende prioritering:

  1. Barn med søsken ved skolen
  2. Barn av skolens medarbeidere
  3. Barn fra andre steinerskoler og steinerbarnehager, samt barn fra utlandet som gikk på en steinerskole da de reiste ut.
  4. Dato for mottatt søknad
  5. Det foretas loddtrekning mellom barn som ellers stiller likt