Ordensregler

Last ned ordensreglene som pdf

Ordensreglement for Rudolf Steinerskolen i Oslo

Jf. Lov om frittståande skolar (friskolelova) §§ 3 – 9, 3 – 10 og §3-3.

Vedtatt på styremøte 13.06.18.

Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev og henvender seg til skolens elever og foreldre. Ordensreglementet inneholder:

 • Regler for orden
 • Regler for adferd
 • Tiltak ved brudd på ordensreglementet

Det er skolens ansvar at det er et godt og inkluderende skolemiljø (fysisk og psykososialt) på Rudolf Steinerskolen i Oslo. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel, samarbeid og gjensidig respekt og skal gi elevene de beste mulighetene for læring og utvikling. Ordensreglene er ett av skolens virkemidler for å nå dette målet og er et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og lærerne. Ord og/eller handlinger kan oppleves krenkende. Alle mennesker har ulik grense for hva som oppleves krenkende. Det er viktig å være bevisst på egne ord og handlinger.

Skolens felles forståelse av mobbing og krenkende adferd:

Negativ eller ondsinnet adferd: innebærer blant annet trakassering, baksnakking, overseing, negative blikk, seksualisert språkbruk, kommentarer om utseende m.m.

Utestengning: innebærer at noen blir holdt utenfor i lek og samvær og sosiale sammenkomster.

Uthenging: innebærer krenkende ord og negativ omtale på internett, sosiale medier og i skoletiden.

Vold: innebærer at noen bruker fysisk eller psykisk makt, eller trusler om dette.

Rasisme: innebærer at noen blir utsatt for diskriminerende og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, nasjonalitet, etnisitet, religion, leveform eller orientering.

Diskriminering (forskjellsbehandling): innebærer at en person blir særbehandlet eller behandlet på særskilt vis på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper som etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn.

Mobbing: innebærer gjentatt krenkende adferd over tid fra en eller flere personer rettet mot en annen.

Reglementet skal også minne alle om at vi har et felles ansvar for de områder og lokaler vi har felles glede og nytte av. Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med reglementet.

 

Skolens ordensreglement gjelder i alle undervisningslokaler og fellesrom, på skolens utearealer, i nærområdet, rundt og i skolens gymsal og ved turer og andre arrangementer i skolens regi. Ordensreglementet skal også gjelde på skolevei. Eventuelle tiltak knyttet til hendelser på skolevei forutsetter at skolen gjøres kjent med brudd på reglementet. Reglementet gjelder i skoletiden som regnes fra kl. 08.00 til 17.00.

Ved fravær skal skriftlig melding fra foresatte leveres til klasselærer senest første skoledag etter fraværet. Ved lengre fravær er det ønskelig med legeerklæring.

Bruk av elektronisk utsyr:

Ut fra vår pedagogiske tilnærming er det ønskelig at elevene i barneskolen ikke utsettes for skjermbruk/ bruk av smarttelefon før skoletid.

Vi anbefaler at elever til og med 6.klasse som har behov for mobiltelefon, benytter tastetelefon.

 

Orden

 1. Alle skal møte presis til timene og ha med seg nødvendig utstyr.
 2. Alle skal møte forberedt til timene. Skriftlige arbeider skal leveres innen fristen. Ved sykdom eller permisjon må eleven avtale med lærer hva som må gjøres for å komme à jour i de forskjellige fagene.
 3. Alle har ansvar for at det til enhver tid er ryddig i klasserommet, i fellesarealer og på skolens uteområde. Ved skoledagens slutt har ordenselevene ansvar for at klasserommet er ryddet.
 4. Det er ikke tillatt å spise eller drikke i timen uten etter avtale. Brus, snacks og godteri er ikke tillatt vanlige skoledager.
 5. Elever i 2. – 9. klasse skal være ute i friminuttene og oppholde seg innenfor skolens område. Med skriftlig tillatelse fra lærer kan elever fra 2. – 7. klasse oppholde seg i vestibylen i Borgen i friminuttene. Elever i 9. og 10. klasse kan oppholde seg i kantinen i Urbygningen i friminuttene. Fra og med påske i 9. klasse gis elevene, etter avtale, adgang til å gå utenfor skolens område i friminuttene. Elever i 10. klasse kan gå utenfor skolens område i friminuttene.

Adferd

 1. Alle man møter i skolehverdagen skal behandles med respekt. Mobbing og krenkende adferd skal ikke forekomme.
 2. Det er ikke tillatt å blande seg inn i konfliktsituasjoner på en negativ måte (flokkmentalitet).
 3. Elever må rette seg etter henstillinger og beskjeder fra skolens lærere og andre medarbeidere.
 4. Elever må oppføre seg på en slik måte at det ikke forstyrrer undervisningen.
 5. Det er ikke tillatt å være fraværende fra undervisningen uten gyldig grunn.
 6. Elever skal ta vare på skolens eiendeler. Hærverk eller skade på skolemateriell og bygninger må erstattes av elev/foresatte.
 7. Det er ikke tillatt å bruke tobakk/snus i skoletiden. Hele skolens område skal være tobakksfritt.
 8. Det er ikke tillatt å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
 9. Det er ikke tillatt å leke med ild eller å ha med og/eller benytte farlige gjenstander som kniv, våpen, eksplosiver o.l. eller etterligning av slike.
 10. Det er ikke tillatt å bruke smarttelefon/tastetelefon/smartklokke eller annet elektronisk utstyr i skoletiden. Slikt utstyr skal være avslått og levert inn til oppbevaring ved skoledagens begynnelse og blir utlevert etter skoletid.
 11. Det er ikke tillatt å kjøpe noe av eller selge noe til medelever.
 12. Det er ikke tillatt å ta foto- eller lydopptak i skoletiden uten tillatelse fra læreren.
 13. Det er ikke tillatt å fuske eller forsøke å fuske.
 14. Av sikkerhetshensyn er det ikke tillatt å:
  • bruke rulleskøyter, skateboard, sykkel, sparkesykkel, store akebrett og annet sportsutstyr, med unntak av utstyr som følger med trivselsprogrammet. Slikt utstyr vil bli inndratt og levert tilbake etter skoletid.
  • klatre på skolens tak.
  • kaste eller sprute vann.
  • kaste snøball, annet enn på oppsatt blink. Den som kaster på blinken har ansvar for at ingen blir truffet av snøballer.
  • dynke noen i snøen.
  • bruke ball som ikke er godkjent.

 

Utløses falsk brannalarm må brannvesenets utrykning betales av elev/foresatte – for tiden ca. kr. 4 500.

Tiltak ved brudd på ordensreglene

 • Muntlig påtale fra lærer eller andre ansatte på skolen.
 • Melding til og/eller kontakt med elevens foresatte.
 • Beslaglegging av ulovlige gjenstander.
 • Utvidet skoletid. Lærer tar avgjørelsen om utvidet skoletid og avtaler med eleven om han/hun skal bli tilbake etter skoletid eller komme på skolen før skoletid.
 • Innvisning fra friminutt 1 – 3 dager. Lærer tar avgjørelsen om dette sammen med trinnleder. Foresatte får melding om innvisningen.
 • Lærer kan bortvise eleven fra undervisningsøkten, i inntil 2 timer. Ytterligere bortvisning kan gjøres av daglig leder. Før daglig leder bortviser en elev skal skolen vurdere å bruke andre tiltak. Foresatte får melding om bortvisningen.
 • Bortvisning for resten av dagen. Daglig leder tar avgjørelsen etter å ha rådført seg med elevens lærer og trinnleder. Før daglig leder bortviser en elev, skal skolen vurdere å bruke andre tiltak. Foresatte får melding om bortvisningen.
 • Bortvisning i 1 – 3 dager – i særskilte tilfeller. Daglig leder tar avgjørelsen etter å ha rådført seg med elevens lærer og trinnleder. Foresatte skal informeres skriftlig. Før daglig leder bortviser en elev, skal skolen vurdere å bruke andre tiltak.
 • Gjelder 8. – 10. klasse. Orden: Seks anmerkninger fører til varsel om nedsatt vurdering i orden. Ti anmerkninger kan føre til nedsatt vurdering i orden. Adferd: Seks anmerkninger fører til varsel om nedsatt vurdering i adferd. Ti anmerkninger kan føre til nedsatt vurdering i adferd. Lærermøtet på ungdomstrinnet tar avgjørelsen om nedsatt vurdering.
  • God (G): vanlig god orden og adferd.
  • Nokså god (Ng): klare avvik fra vanlig orden og adferd.
  • Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og adferd.

Eleven har rett til å forklare seg muntlig overfor den som tar avgjørelsen om hvilket tiltak skolen velger. Ved avgjørelse om bortvisning gjelder Forvaltningsloven.

En grunnskoleelev kan i særlige tilfeller likevel flyttes til en offentlig skole i hjemkommunene dersom hensynet til de andre elevene tilsier dette. Grunnen til at en elev kan flyttes, kan være at eleven mobber én eller flere medelever.

Ved utøvet vold følges egne prosedyrer. Skolen har løpende kontakt med Majorstuen Politistasjon som gir råd når det gjelder forhold av alvorlig karakter.