Fagtilbud på ungdomstrinnet

Nye fag og utfordringer

Ved overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn blir det gradvis større fokus på en analytisk tilnærming til fagene.

Realfag som fysikk, kjemi, biologi, geografi får en mer fremtredende plass. Naturfagsundervisningen i steinerskolen er bygget opp rundt eksperimenter og iakttakelsesøvelser i kombinasjon med faglig abstraksjon. Elevene får trening i selv å oppdage sammenhenger og lovmessigheter.

Gjennom kunst- og håndverksfagene styrkes elevenes bevissthet om kvalitet og materialer.

I musikkfaget oppøver elevene ferdigheter i instrumentalspill, samspill, sang og kor.

I historiefaget er renessansen, de store oppdagelsesreiser og den industrielle revolusjon sentrale temaer på ungdomstrinnet. Historiske enkeltmennesker trekkes frem, som Columbus, Magellan og Jeanne d`Arc, personer som på ulike måter representerer kampen mot gamle dogmer og forestillinger.

Språkfagene intensiveres, og elevene velger mellom tysk og fransk som 2. fremmedspråk.